040 712 3209

Toimitusehdot

YRI­TYS 2926009-2 Kemin Auto­pe­su OY (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Säh­kö­pos­ti: info@keminautopesu.fi
Puhe­lin: 040 712 3209
Pos­tio­soi­te: Hoi­jak­ka 23 94450 Keminmaa

Tilaaminen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan koti­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hinta.

Maksaminen

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y-tun­nus 2486559-4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tietoja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät velvoitteet.

Lue lisää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

Maksutavat

Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, lom­pa­kol­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, S-Pank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobi­le­Pay, Visa-, Visa Debit-, Visa Elect­ron-, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard -kor­tit, sekä Jous­to ja Euroloan.

Mobi­le­Pay: Voit mak­saa Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la­si mikä­li olet sal­li­nut verk­ko­kau­pois­sa mak­sa­mi­sen sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta. Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la suo­ri­te­tut mak­sut veloi­te­taan lom­pak­koon lii­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Mikä­li mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­su­kor­til­ta epä­on­nis­tuu, Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la mak­sa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta verkkokaupassa.

Jous­to: Voit mak­saa Jous­to Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la yli 4000 suo­ma­lai­ses­sa verk­ko­kau­pas­sa. Las­kul­la saat 14 vrk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur) ja Osa­mak­sul­la max. 12 kk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur ja kuu­kausi­kor­ko 2,42 %). Lisä­tie­to­ja Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com

Laskuyritykselle.fi

Yri­tyk­se­si saa las­kun halua­mal­la­si taval­la e-las­ku­na tai säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä (.pdf las­ku). Las­kul­la yri­tyk­se­si saa 14 päi­vää mak­suai­kaa. Yri­tyk­se­si voi mää­ri­tel­lä osto­val­tuuk­sia halua­mil­leen työn­te­ki­jöil­le ja hal­lin­noi­da nii­tä hel­pos­ti verk­ko­pal­ve­lun avul­la. Yri­tyk­se­si voi seu­ra­ta teh­ty­jä osto­ja verk­ko­pal­ve­lun väli­tyk­sel­lä. Pal­ve­lun käyt­tö ostos­ten tekoon on mak­su­ton­ta. Lisä­tie­to­ja Laskuyritykselle.fi-palvelusta osoit­tees­sa www.laskuyritykselle.fi.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy (Y-tun­nus 2486559-4)
Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com
Puhe­lin: 029 300 5050 (arki­sin klo 9-16)
Pos­tio­soi­te: Laser­ka­tu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus

Tilauk­sia pos­ti­te­taan arkipäivisin.

Palautukset

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.